Zamówienia publiczne i PPP

Główną specjalizacją Kancelarii jest pełna obsługa inwestycji budowlanych oraz projektów infrastrukturalnych realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zarówno po stronie Wykonawców, jak i Zamawiających. Wspieramy naszych Klientów w pełnym zakresie działań, od momentu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do momentu wyboru wykonawcy, przez cały okres realizacji inwestycji, aż do momentu jej zakończenia i rozliczenia. Zakres prowadzonych przez nas spraw obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień, przy czym posiadamy bardzo bogate doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień sektorowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Występujemy zarówno po stronie Wykonawców, jak i Zamawiających.

Zapewniamy również wsparcie w dochodzeniu roszczeń z w związku z realizacją zamówienia, z powodzeniem wspierając naszych Klientów zarówno w negocjacjach i sporach pozasądowych, jak i przed sądami.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

Dla Zamawiających:

 • wybór trybu i warunków udzielenia zamówienia dostosowany do specyfikacji danego zamówienia,
 • przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sporządzenia ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy,
 • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
 • wsparcie na etapie postępowania poprzez przygotowywanie odpowiedzi na pytania, weryfikacja formalnej poprawności wniosków i ofert,
 • kompleksowa obsługa procedur odwoławczych, w tym poprzez reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi,
 • kontrola dopuszczalności dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne,
 • audyty postępowań.

Dla Wykonawców:

 • opiniowanie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego w celu identyfikacji ryzyk związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z postępowaniem (m.in. umowy konsorcjum, treść zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby),
 • udział w negocjacjach,
 • wsparcie w korespondencji z Zamawiającym (uzupełnienia i wyjaśnienia wniosków i ofert),
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym.

Nasze doświadczenie:

 • kompleksowe przygotowanie i obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie obsługa realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy jednego największych polskich regionalnych portów lotniczych (cześć terminalowa oraz infrastruktura lotniskowa) – łączna wartość inwestycji około 530 mln PLN,
 • obsługa po stronie wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez „PKP Intercity” S.A. na dostawę 20 klasycznych wagonów kolejowych – wartość postępowania około 150 mln PLN,
 • obsługa kilkudziesięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzona na rzecz podmiotów z branży budowlanej, energetycznej oraz Oil & Gas, wraz z reprezentacją przed Krajową Izbą Odwoławczą, m.in. doradztwo i pełne wsparcie prawne, włącznie z reprezentacją Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą, w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
  • Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”, prowadzonym przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – wartość zamówienia ponad 2,8 mld zł brutto,
  • Budowa instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok”, prowadzonym przez ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 90 mln zł brutto,
  • Projektowanie i budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Koninie”, prowadzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 380 mln zł brutto,
  • Zabudowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP – 650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Kozienice”, prowadzonym przez ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 230 mln zł brutto,
  • publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP – 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów”, prowadzonym przez ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 355 mln zł brutto,
  • Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku”, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowo–Produkcyjne Lech sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 482 mln zł brutto,
  • Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, prowadzonym przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. – wartość zamówienia ponad 480 mln zł brutto,
  • Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych”, prowadzonym przez Krakowski Holding Komunalny sp. z o.o. – wartość zamówienia ok. 793 mln zł brutto.