Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Kancelaria skupia prawników posiadających bogate doświadczenie procesowe we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, zarówno w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych i koncyliacyjnych, jak również przed wszystkimi organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, w tym także Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach świadczonej przez Kancelarię obsługi procesowej, wyspecjalizowaliśmy się także w pomocy tzw. frankowiczom, tj.  w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych lub denominowanych do franków szwajcarskich (CHF) oraz ofiarom tzw. polisolokat, tj. osobom, które utraciły swoje oszczędności wskutek naliczenia przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych w związku z wcześniejszym zamknięciem polisy. Oferujemy naszym Klientom kompletną analizę umów kredytowych, a także dochodzenie zwrotu nadpłaconych rat kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania lub uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność całej umowy kredytu.

Dzięki naszym działaniom z sukcesami pomogliśmy Klientom uzyskać zwrot niesłusznie nadpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych lub nawet stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i całkowite uwolnienie od zadłużenia. Z kolei w zakresie polisolokat doprowadziliśmy do zwrotu nienależycie pobranych opłat likwidacyjnych w całości wraz z odsetkami.

Zakres świadczonych przez nas usług:

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje kompleksowe przygotowanie strategii rozwiązywania sporu już na etapie przedsądowym – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uniknięcia postępowania sądowego – a także reprezentację Klienta:

  • w postępowaniach mediacyjnych i przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • w sporach cywilnych, przede wszystkim w sprawach związanych z wykonywaniem umów, dotyczących czynów niedozwolonych, odszkodowawczych (m.in. w sporach związanych z naliczaniem kar umownych, bezpodstawnym odstąpieniem od umowy, o ustalenie istnienia stosunku prawnego, dotyczących naruszenia dóbr osobistych oraz z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa),
  • w sporach korporacyjnych, przedmiotem których jest m.in.: zaskarżenie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, uchylenie uchwały sprzecznej z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki, odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. czy pozbawienie akcjonariusza prawa głosu,
  • w sporach z zakresu prawa pracy – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców – w tym w szczególności w sporach o zapłatę wynagrodzenia, dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wypłatę premii i innych świadczeń pieniężnych związanych ze świadczeniem pracą, jak również w sporach dotyczących roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę, naruszeniem umowy o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • w sporach przeciwko Skarbowi Państwa, przede wszystkim o odszkodowanie za poniesioną szkodę w wyniku utraty prawa do nieruchomości w związku z wadliwą decyzją w przedmiocie nacjonalizacji bądź wywłaszczenia,
  • w sporach wynikających z umów zawartych w trybie zamówienia publicznego,

Nasze doświadczenie:

  • reprezentowanie Wykonawcy robót budowalnych w sporze obejmującym żądanie zwrotu kwot wstrzymanych na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości ponad 8 mln złotych, w sytuacji zakończenia realizacji prac budowlanych na skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  • reprezentowanie Wykonawcy robót budowlanych w sporze z Inwestorem oraz Generalnym Wykonawcą o zapłatę kwoty ponad 16 mln złotych za wykonane roboty budowlane, w sytuacji zakończenia realizacji prac budowlanych na skutek złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • reprezentowanie Klienta w sporze z Zamawiającym w zakresie naliczenia kar umownych o łącznej wartości blisko 19 mln zł – zakończone ugodami sądową i pozasądową.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Jakub Skawiński

Członkowie zespołu:

Kontakt: jskawinski@radca.com.pl