Prawo administracyjne i postępowania sądowoadministracyjne

Kancelaria udziela pomocy prawnej w obszarze prawa administracyjnego materialnego, zwłaszcza w zakresie: prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa publicznego gospodarczego oraz prawa samorządu terytorialnego. Doświadczenie radców prawnych, zdobyte w trakcie zatrudnienia w administracji publicznej oraz w toku współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, świadczy nie tylko o wysokim poziome merytorycznym świadczonych usług, lecz przede wszystkim oznacza posiadanie umiejętności praktycznych, które pozwalają na oferowanie rozwiązań najlepiej przystających do sytuacji Klienta.

Zastępujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej (w tym przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi) na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego, w postepowaniach sądowoadministracyjnych przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Doradzamy również w sprawach związanych z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Na oferowaną obsługę prawną składają się w szczególności następujące czynności:

 • analiza wszystkich kwestii prawnych związanych z realizacją zamierzeń budowlanych, zwłaszcza analiza prawna nieruchomości i ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a także analiza planów miejscowych w kontekście możliwości realizacji planowanej inwestycji,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w tym przed organami nadzoru budowlanego czy organami architektoniczno-budowalnymi w postępowaniach o wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwoleń na budowę, czy też pozwoleń na użytkowanie,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowoadministracyjnych dotyczących wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej, zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo w zakresie legalizacji samowoli budowlanej oraz w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości,
 • sporządzanie i procedowanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych, zażaleń na postanowienia administracyjne, wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych, wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procesowego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.

Nasze doświadczenie:

 • reprezentowanie w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odwołania od decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego o wartości kilkunastu milionów złotych,
 • pomoc prawna dla inwestora w postępowaniu administracyjnym związanym z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zapewnieniem udziału społeczeństwa w takim postępowaniu,
 • pomoc prawna dla wykonawcy w postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w celu realizacji inwestycji,
 • pomoc prawna dla wykonawcy w uzyskaniu decyzji wywłaszczeniowych w związku z realizowaną inwestycją celu publicznego,
 • sporządzenie opinii prawnej związanej z problematyką możliwości odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych,
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod projekty deweloperskie,
 • doradztwo prawne przy zagospodarowaniu budynków wpisanych do rejestru zabytków,
 • postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Zespół:

Kierującą praktyką jest radca prawny:
Michał Kawa

Członkowie zespołu:

kontakt: mkawa@radca.com.pl