Prawo spółek, doradztwo korporacyjne oraz transakcje M&A

Świadczymy na rzecz naszych Klientów wszechstronną obsługę korporacyjną, pomagając we wszelkich obszarach związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw od momentu pojawienia się pomysłu inwestycyjnego.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • tworzenie nowych podmiotów prawnych, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych, a także fundacji i stowarzyszeń; tworzenie oddziałów i przedstawicielstw spółek,
 • bieżącą obsługę prawną spółek w tym: obsługę zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, dokonywanie zmian statutów i umów spółek, obrót obciążanie i umarzania udziałów i akcji i inne z zakresu prawa spółek, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu,
 • wdrożenie zasad ładu korporacyjnego,
 • sporządzanie projektów umów spółek, statutów, regulaminów rad nadzorczych i zarządów,
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek,
 • sporządzanie umów o zarządzanie, umów dot. zakazu konkurencji i innych umów z członkami zarządu, rady nadzorczej oraz innymi osobami,
 • reprezentację w postępowaniach rejestrowych i innych postępowaniach związanych z funkcjonowaniem spółek,
 • obsługę transakcji M&A, w tym obsługę prawną połączeń, podziałów i innych zmian strukturalnych spółek prawa handlowego,
 • obsługę procesu zbywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • obsługę wezwań́ do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych,
 • przeprowadzanie audytów korporacyjnych (corporate governance), przeglądów obowiązujących procedur i regulacji oraz przygotowywanie odpowiednich raportów,
 • due diligence – prowadzenie i sporządzanie analiz prawnych, w tym analiz przedtransakcyjnych,
 • doradztwo w procesach negocjacyjnych z zakresu porozumień typu joint venture oraz umów pomiędzy wspólnikami,
 • opiniowanie planowanych działań spółki, w tym dokonywanie wykładni przepisów prawa spółek handlowych i innych przepisów,
 • rozwiązywanie sporów korporacyjnych i reprezentacja wspólników w takich sporach,
 • reprezentację w postępowaniach dot. zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz w sprawach dot. roszczeń przeciwko członkom organów spółek,
 • likwidację spółek prawa handlowego.

Nasze doświadczenie:

 • kompleksowa obsługa prawna transakcji połączenia dwóch znaczących spółek z branży PR i reklamy,
 • kompleksowa obsługa prawna transakcji przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu IT funkcjonujący w ramach spółki sprzedającego. Wartość transakcji wyniosła ok. 2,5 mln złotych,
 • przeprowadzenie na zlecenie inwestora zagranicznego analizy prawnej czterech transakcji typu seed capital lub venture capital na rynku USA dotyczących nabycia znaczących pakietów udziałów w funduszach inwestujących w start-up’y działające w Dolinie Krzemowej, a następnie sfinalizowanie trzech z nich. Wartość sfinalizowanych transakcji wyniosła ok. 8 mln dolarów amerykańskich,
 • przeprowadzenie na zlecenie polskiego inwestora prawnego due diligence, a następnie zaprojektowanie oraz sfinalizowanie transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w wiodącej polskiej spółce świadczącej usługi w obszarze technik ekspozycyjnych i multimedialnych dla podmiotów prywatnych i publicznych, w tym muzeów i centrów nauki. Wartość transakcji wyniosła ok. 4 mln złotych,
 • przeprowadzenie na zlecenie polskiego inwestora prawnego due diligence, a następnie zaprojektowanie oraz sfinalizowanie transakcji nabycia znaczących aktywów majątkowych podmiotów działających na rynku inteligentnych technologii miejskich, celem rozszerzenia katalogu usług świadczonych przez klienta. Wartość transakcji wyniosła ok. 2 mln złotych.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Marcin Wąsik

Członkowie zespołu:

Kontakt: mwasik@radca.com.pl