Nieruchomości i inwestycje budowlane

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesu budowlanego. Wspieramy naszych Klientów w pełnym zakresie działań, od momentu opracowywania optymalnych koncepcji dotyczących przeznaczenia nieruchomości, aż do skutecznego zakończenia i rozliczenia przyjętych założeń inwestycyjnych.

Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu wielomilionowych kontraktów na roboty budowlane (ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych na wzorach FIDIC), jak również w skutecznym reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych związanych z roszczeniami kontraktowymi. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji sprzedaży nieruchomości oraz w opracowywaniu i negocjowaniu umów najmu powierzchni komercyjnych.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w sprawach środowiskowych,
 • doradztwo w zakresie reprezentowana Klientów w relacjach i procesach negocjacyjnych z podmiotami finansującymi transakcję nabycia nieruchomości oraz realizację inwestycji budowlanych,
 • obsługę prawną w zakresie procesu budowlanego, obejmującą opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów na roboty budowlane, umów podwykonawczych oraz umów o prace projektowe, dokonywanie analiz prawnych okoliczności wpływających na odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego,
 • wspieranie wykonawców i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w procesie budowlanym, między innymi w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 • pełna obsługa prawna w sporach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, w tym doradztwo w zakresie zgłaszania roszczeń oraz weryfikacji roszczeń zarówno na etapie realizacji robót, jak i w okresie gwarancji i rękojmi,
 • opracowywanie i negocjowanie projektów umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości,
 • sporządzanie regulaminów użytkowania powierzchni wspólnych,
 • opracowywanie i negocjowanie umów najmu i dzierżaw w ramach procesów komercjalizacji obiektów komercyjnych,
 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesach uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości,
 • obsługę prawną transakcji sprzedaży nieruchomości oraz opracowywanie optymalnych struktur transakcji,
 • analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence).

Nasze doświadczenie:

 • doradztwo i pełne wsparcie prawne przy realizacji projektów infrastrukturalnych, m.in. obsługa wykonawcy przy realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2007-2013 (POIiŚ) pn.: „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” prowadzonej przy udziale Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
 • doradztwo i pełne wsparcie prawne wykonawcy w negocjowaniu umowy o wykonanie wyspecjalizowanych robót budowlanych (instalacji elektrycznych) w ramach realizacji inwestycji obejmującej zespół budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w  dzielnicy Wola w Warszawie, o całkowitej powierzchni użytkowej 64 000 mkw; łączna wartość umowy wyniosła ponad 57 mln złotych,
 • kompleksowa obsługa prawna i doradztwo spółce celowej utworzonej w celu wzniesienia budynku biurowego o powierzchni GLA ok. 10.000 m2 na każdym z etapów realizacji inwestycji,
 • kompleksowa bieżąca obsługa prawna, udział w negocjacjach założeń do umowy kredytowej z bankami zainteresowanymi sfinansowaniem inwestycji, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie procedury przetargowej dla spółki celowej stworzonej w celu wzniesienia parku biurowego o łącznej powierzchni GLA przekraczającej 30.000 m2, którego głównym użytkownikiem ma zostać jednostka samorządu terytorialnego,
 • kompleksowe wsparcie dla zamawiającego obejmujące przygotowanie warunków postępowania ofertowego dla jednego największych polskich regionalnych portów lotniczych, którego celem był wybór najemców lokali handlowych położonych w nowym terminalu; powyższe obejmowało m.in. opracowanie i negocjowanie umowy najmu na najem powierzchni zlokalizowanych w budynku terminalu, przygotowanie podręcznika najemcy, którego celem było stworzenie ogólnych reguł i procedur obowiązujących najemców podczas prowadzenia działalności na terenie lotniska.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Jakub Skawiński

Członkowie zespołu:

Kontakt: jskawinski@radca.com.pl