Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

Świadczymy usługi doradcze z zakresu stosunku pracy, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Zespół prawa pracy Kancelarii posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych, oraz w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

  • doradztwo z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, w trym zatrudnianie kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników oraz tzw. „trudne zwolnienia” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych,
  • doradztwo z zakresu restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień indywidualnych i grupowych, programu dobrowolnych odejść, przejścia zakładów pracy, jak również outsourcingu pracowników,
  • reprezentowanie klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy, m.in. roszczeń pracowniczych wynikających z rozwiązywania umów o pracę, mobbingu, dyskryminacji, wypadków przy pracy,
  • opracowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy zarówno w podmiotach prywatnych jak i publicznych (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych) i ich negocjowanie ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników,
  • opracowywanie kodeksów etycznych, programów compliance w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, polityk dotyczących monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie,
  • doradztwo z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych oraz w sprawach sądowych z odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS,
  • doradztwo z zakresu delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza jej granice, zarówno w kwestiach prawnopracowniczych, jak i dotyczących ubezpieczenia społecznego.

Nasze doświadczenie:

  • kompleksowa obsługa procesu przejścia zakładu pracy w trybie art. 231kodeksu pracy (ponad 30 pracowników) w ramach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki córki celem stworzenia przez nią własnych struktur przedsiębiorstwa serwisowego,
  • kompleksowa obsługa restrukturyzacji zatrudnienia w dużym podmiocie z branży energetycznej w ramach programu dobrowolnych odejść, który objął ponad 100 pracowników,
  • dostosowanie całościowej dokumentacji pracowniczej jednej z uczelni wyższych do zmian wprowadzonych przez tzw. „Konstytucję dla Nauki”.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Karol Sawicki

Kontakt: ksawicki@radca.com.pl