Kontrakty w obrocie gospodarczym

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z zakresu konstruowania wszelkich typów umów występujących w obrocie gospodarczym. Redagujemy umowy, a następnie negocjujemy ich treść oraz doradzamy i wypracowujemy modele współpracy uwzględniające specyfikę różnych branż. Nasi prawnicy dysponują ogromnym doświadczeniem nie tylko w kwestiach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów, ale również z ich rozwiązywaniem zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Tworzymy złożone umowy inwestycyjne, dystrybucyjne, agencyjne oraz marketingowe.

Proponujemy optymalne z punktu widzenia konkretnej umowy i potrzeb Klienta instrumenty zabezpieczenia ryzyk, mogących wyniknąć z różnych obszarów, w tym w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Opiniujemy także prawne zabezpieczenia procesu zawierania i wykonywania umów o charakterze budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń powstałych przy wykonywaniu umów handlowych i wykonywaniu ustanowionych zabezpieczeń.

Kancelaria doradza również przy sporządzaniu umów nietypowych, które są ściśle dostosowane do wymogów działalności Klienta. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań biznesowych i prawnych, a ponadto zapewniamy ocenę roszczeń umownych stron oraz wsparcie w zarządzaniu kontraktem.

Z doradztwem w zakresie kontraktów wiąże się także obsługa procesowa w sprawach dotyczących interpretacji i wykonywania umów zarówno w ramach arbitrażu, jak i w postępowaniu sądowym. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń oraz w prowadzeniu obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami kontrahenta.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • doradztwo, opiniowanie i negocjowanie w zakresie warunków umów i projektów umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym w tym przede wszystkim: umów zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, przewozu, robót budowlanych, dystrybucyjnych, agencyjnych, marketingowych, itp. oraz umów dotyczących realizacji obiektów drogowych, przemysłowych oraz zbywania przedsiębiorstw i innych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu wybranych postanowień umownych,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji umowy,
 • identyfikację i zabezpieczenie ryzyka związanego z umowami,
 • opracowywanie regulaminów, wzorców umownych, umów ramowych,
 • planowanie krajowych oraz międzynarodowych transakcji handlowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia wykonania umowy oraz należności
  z umów.

Nasze doświadczenie:

 • negocjowanie oraz redagowanie kontraktów ramowych w branży przemysłowej z podmiotami międzynarodowymi z Indonezji, Litwy, Portugalii,
 • negocjowanie umowy o wykonanie wyspecjalizowanych robót budowlanych (instalacji elektrycznych) w ramach realizacji inwestycji obejmującej zespół budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych wraz z wielopoziomowym garażem, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Żelaznej w Warszawie, o całkowitej powierzchni użytkowej 64 000 mkw; łączna wartość umowy wyniosła ponad 57 mln złotych;
 • redagowanie, negocjowanie oraz nadzór nad realizacją umowy dotyczącej wykonania przedsięwzięcia infrastrukturalnego w branży energetycznej o wartości kilkudziesięciu milionów złotych,
 • konstruowanie, ocena, a także dostosowanie do potrzeb Klienta ogólnych warunków sprzedaży dla producenta wyrobów budowlanych,

Zespół: