Ochrona danych osobowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych, obejmujące w szczególności dostosowanie działalności zarówno podmiotów z sektora prywatnego, jak i sektora publicznego do wymogów RODO oraz rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie całości dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, m.in. polityki ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania system informatycznym, polityki prywatności w serwisie internetowym, wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wzoru rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, wzoru rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, wzoru rejestru kategorii czynności przetwarzania, wzoru klauzul informacyjnych, wzoru klauzul zgody,
  • przeprowadzenie audytu prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych obejmującego analizę procesów przetwarzania danych osobowych i dokumentacji obowiązującej w organizacji oraz opracowanie raportu zawierającego rekomendacje dotyczące działań naprawczych,
  • wsparcie w procesie tworzenia usługi lub produktu(privacy by design) poprzez aktywny udział w procesie projektowym, szacowanie ryzyk wynikających z wdrożenia usługi lub produktu i przedstawianie rekomendacji dotyczących ich ograniczenia,
  • wsparcie w przeprowadzaniu oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz oceny skutków przetwarzania (PIA, DPIA,),
  • prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  • opracowywanie i negocjowanie umów handlowych, w szczególności obejmujących outsourcing procesów przetwarzania danych osobowych, w tym w ramach przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, wymagających m.in. przekazywania danych osobowych za granicę,
  • reprezentowanie Klientów w charakterze pełnomocnika w czynnościach kontrolnych Prezesa UODO.

Nasze doświadczenie:

  • obsługa prawna w zakresie dostosowania działalności jednej z największych polskich spółek z branży energetycznej do wymagań RODO, w tym opracowywanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych,
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie dostosowania dużej grupy kapitałowej, działającej w sektorze IT oraz w sektorze budowlanym w sposób kompleksowy do wymogów RODO, w tym opracowywanie kompleksowej dokumentacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych oraz prowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz zasad dotyczących ochrony danych osobowych w grupie kapitałowej,
  • doradztwo i pełne wsparcie prawne przy wdrażaniu wymagań RODO przez jedną z większych fundacji działających w Polsce, wspierającą projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się.

Zespół:

Kierującym praktyką jest radca prawny:
Karol Sawicki

Kontakt: ksawicki@radca.com.pl