Czy możliwy jest zwrot opłat za pozwolenie wodnoprawne?

W świetle art. 398 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268; dalej: u.p.w.) za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego ponosi się opłatę. Zgodnie z pkt 2) Obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1009) opłata ta wynosi 221,34 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Wód Polskich.

W tym kontekście rodzi się pytanie, czy istnieje możliwość zwrotu opłat, a jeżeli tak, to na jakich warunkach?

Odpowiadając na wyżej sformułowaną wątpliwość, należy wyjaśnić, że przepisy powszechnie obwiązującego prawa polskiego dopuszczają taką możliwość. Na podstawie art. 398 ust. 12 u.p.w. opłata za zgodę wodnoprawną podlega zwrotowi, jeżeli nie wszczęto postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.

Dokonując wykładni przesłanki określonej w wyżej przytoczonym art. 398 ust. 12 u.p.w., trzeba zauważyć, że konieczne jest odniesienie się do brzmienia art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096; dalej: k.p.a.) oraz art. 64 k.p.a. Należy w tym miejscu wskazać, że brak wszczęcia postępowania występuje zarówno wtedy, gdy organ administracji publicznej wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz wówczas, gdy pozostawi podanie bez rozpoznania.

O ile pierwsza z wyżej wymienionych sytuacji nie budzi wątpliwości, o tyle pochylić się należy nad tym, czym w istocie jest pozostawienie podania bez rozpoznania. Pozostawienie podania bez rozpoznania posiada charakter czynności materialno – technicznej, o której podjęciu organ zawiadamia stronę w formie pisma informacyjnego (art. 9 k.p.a.). Innymi słowy pozostawienie podania bez rozpoznania oznacza stwierdzenie przez organy administracji publicznej, że podanie zawiera wady i że wskutek tego stało się bezskuteczne z mocy prawa.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że organ administracji publicznej zwróci opłatę uiszczoną za pozwolenie wodnoprawne, jeżeli nie wszczęto postępowania w tej sprawie. Trzeba przy tym podkreślić, że zwrot opłaty za pozwolenie wodnoprawne następuje na wniosek. Stąd też, jeżeli zaistnieją okoliczności sprecyzowane przez ustawodawcę w art. 398 ust. 12 u.p.w., należy zwrócić się w formie pisemnej do organu administracji publicznej o zwrot opłaty wraz z podaniem danych i informacji potwierdzających sformułowane żądanie.